Wednesday 15. February klokken
Jazzklubb: 1624
Saturday 18. February klokken
Jazzkafé: Vebjørn Ruud